(SK) Milan Guštar

Medzi oblasťami záujmu charakteristickými pre tvorbu skladateľa Milana Guštara je dlhodobo prenášanie matematických princípov do zvukového umenia. Táto téma je prítomná aj v cykle Flex, ktorý Guštar kontinuálne vytvára od roku 1999. Nateraz chronologicky poslednou zo skladieb (nie však poslednou v poradí číslovania) je skladba Flex Nr. 24 – Nychthemeron, ktorú Guštar vytvoril špeciálne pre JAMA – 76. ročník Milana Adamčiaka, kde bude prezentovaná ako 24-hodinová zvuková inštalácia.

O cykle Flex autor píše: „Kolem roku 1999 jsem se zabýval úvahami o tom, co by se stalo, kdyby se notové osnovy v partituře naklonily a vše ostatní zůstalo na svých místech. Všechny tóny by pak musely stoupat nebo klesat, podle toho jak by postupovaly napříč notovými linkami.

Nejprve jsem chtěl s využitím tohoto principu vytvořit několik krátkých skladeb. Pak jsem začal celou věc systematicky prozkoumávat od jednotlivých tónů přes jednoduché souzvuky až po souzvuky složené z mnoha tisíců tónů proměnné výšky. Zkoušel jsem i neustále se proměňující rytmické struktury, plynulé a nikdy nekončící změny tempa nebo harmonie, které se spojitě mění. Při tom jsem se od původně zamýšlených krátkých skladeb někdy dostal k útvarům mnohem delším, z nichž některé mohou trvat i mnoho hodin.

Nakonec vznikla řada studií nazvaných Flex, které jsou většinou založeny na jednom nebo několika málo principech či strukturách popsaných jednoduchým algoritmem, předpisem nebo grafem. Spojuje je i úspornost použitých prostředků, využití jednoduchých zvuků, zvuková a formální čistota. Většinu z nich lze dobře znázornit graficky – součástí cyklu jsou i algoritmicky generované grafiky, které slouží jako partitury. Jednotlivé části je možné provádět samostatně, lze je použít jako stavební materiál pro vytvoření skladeb komplexnějších nebo lze v kompozicích využít pouze jejich principy.

V roce 1999 bylo příliš obtížné připravené skladby realizovat dostatečně přesně a v potřebné zvukové kvalitě. Několik let zůstal cyklus pouze v konceptu, občas jsem se k němu vracel a přidával další části. Po roce 2005 jsem některé z nich začal „zhmotňovat“ pomocí programu Csound. Části, o nichž jsem usoudil, že překračují vymezení cyklu studií, jsem v průběhu let vyřadil a staly se z nich samostatné skladby.“

Milan Guštar je organológ, skladateľ, konštruktér elektronických a elektroakustických zariadení a programátor. Zaoberá sa interdisciplinárnym výskumom na pomedzí vedy, techniky a umenia, predovšetkým matematickými princípmi v hudbe, teóriou tónových sústav, elektronikou, informatikou, aplikovanou matematikou, modelovaním a simuláciou. Od 80. rokov sa venuje vlastnej hudobnej, intermediálnej a výtvarnej tvorbe ovplyvnenej minimalizmom, v ktorej často využíva algoritmické a generatívne postupy a matematické princípy. Tvorí elektroakustickú hudbu aj kompozície pre tradičné nástroje. V 80. a 90. rokoch viedol hudobné zoskupenie Flao YG a tvoril hudbu pre film a divadlo. Vydal niekoľko CD so svojimi skladbami, ktoré príležitostne uvádza naživo. Je autorom obsiahlej dvojzväzkovej encyklopedickej knihy Elektrofóny, v ktorej zhrnul históriu vývoja a princípy fungovania elektromechanických a elektronických hudobných nástrojov. V súčasnosti pôsobí na pražskej AMU, kde sa na hudobnej fakulte venuje pedagogickej činnosti a výskumu v oblasti hudobnej akustiky. // uvnitr.cz

Milan Guštar: Flex. Od 1999. Výber z cyklu grafických partitúr. Majetok autora.

Milan Guštar: Flex Nr. 24 – Nychthemeron. 2022. Zvuková inštalácia a grafická partitúra. Trvanie: 24 hod. Majetok autora.

približovanie –> stretávanie –> vzďaľovanie