foto: Jan Kosta

Viktor Fuček (SK)

Architekt a absolvent Ateliéru konceptuálnej tvorby na Akadémii výtvarných umění v Prahe. V súčasnosti pokračuje v doktorandskom štúdiu na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Jeho dizertačný výskum je zameraný na prepojenia performancie a architektúry. Vytvára diela, v ktorých posúva hranice toho, čo sa zvyčajne vníma ako architektonický priestor, a ukazuje, ako môžu experimentálne postupy pomôcť nájsť nové stratégie na riešenie výziev súčasnej spoločnosti. Jeho práca bola prezentovaná na samostatných a skupinových výstavách v slovenskom a medzinárodnom kontexte. Bol finalistom Ceny Oskára Čepana (2015) a Ceny Nadácie Novum pre profesionálov (2018). V súčasnosti je asistentom INTRA výskumného projektu na Die Angewantde vo Viedni.

PERFORMANCE: Viktor Fuček – 1.CB.10a

Performancia bude experimentálnou udalosťou, počas ktorej preskúmame možnosti zápisu priestorových vzťahov v podobe pohybovaj partitúry. Následná reintepretácia tejto grafickej partitúry sa exponenciálne rozšíri prostredníctvom telovej performancie. Priestor a povrch, čas a miesto, dáta a materiály zapísané v partitúre sa prekonfigurujú a znovu prehodnotia úplne novými spôsobmi prostredníctvom matice „živého“, čím sa rozšíria zdieľané skúsenosti, ako aj vedomosti a porozumenie. Cieľom je vidieť spoločný priestor ako živú vzťahovú štruktúru, nie ako nemenný konštrukt, ale ako dynamický systém podliehajúci neustálej zmene a aktualizácii. Je to snaha porozumieť komplikovanosti a komplexnosti súčasného sveta. 

TALK: Akčné Aspekty Architektúry

Rád by som predstavil svoj výskumý projekt v ktorom sledujem prienik performancie s architektúrou ako priestorotvornou profesiou, ktorá má širokú sociálno-kultúrno-politickou pôsobnosť. Performancia je totiž silným kritickým nástrojom na skúmanie sporov a pomáha poukázať napríklad aj na nezrovnalosti v neúnavnom komerčnom vývoji, ktorý jednoznačne ignoruje súčasné sociálne a ekologické dianie vo svete. Priestor a povrch, čas a miesto, údaje a materiály sa prekonfigurujú a prehodnocujú úplne novými spôsobmi prostredníctvom „živej“ matice, ktorá neustále rozširuje naše skúsenosti, ako aj naše znalosti a chápanie spoločného prostredia. Ak chápeme architektúru ako fyzický prejav sociálnych vzťahov, potom zmena vnímania jednotlivcov vedie k hlbšej sociálnej transformácii

WORKSHOP: Emergentná empatia 

Workshop je zameraný na zmenu individuálneho vnímania priestoru, získanie nástrojov a vytvorenie zručností, ktoré pomáhajú budovať priestorovú empatiu. Cieľom je rozvíjať zážitkový a kreatívny súbor spoločných zručností, ktoré začleňujú somatickú inteligenciu do procesov práce s priestorom.

Metodika bude postavená na dekonštrukcii psychosociálnych obmedzení prostredníctvom zvýšenia citlivosti zmyslových receptorov a vnímania jednotlivca. Séria cvičení je zameraná na laterálne myslenie a prácu s individuálnou citlivosťou. Počas kurzu budú účastníci skúmať a pracovať s bezprostrednou životnou skúsenosťou, daným svetom a jeho kvalitami.

Účastníci nemusia mať žiadne predchádzajúce skúsenosti s tancom, divadlom ani iným pohybom.