Súhlas s odoberaním newslettera

Súhlas s odoberaním newslettera

 

Prihlásením sa k odberu newslettra občianskeho združenia ooo potvrdzujem, že som dovŕšil/a 16 rokov a ako dotknutá osoba udeľujem súhlas so spracúvaním svojich nasledovných osobných údajov: e-mail občianskemu združeniu ooo so sídlom Vyšehradská 14, 85107  Bratislava, Slovenská republika, IČO: 53073118 ako prevádzkovateľovi. Súhlas so spracúvaním Osobných údajov udeľujem na účel priameho marketingu, teda na zasielanie newslettera o.z ooo. Som si vedomá/ý, že právnym základom spracúvania Osobných údajov na uvedený účel je

a/ môj súhlas.

b/ skutočnosť, že som si prostredníctvom online služieb (Tootoot, GoOut a iné) zakúpil vstupenku na podujatie organizované združením ooo.

Týmto beriem na vedomie, že Osobné údaje budú poskytované nasledovným príjemcom: Sendinblue.com, Francúzsko, EÚ.

Týmto tiež prehlasujem, že mi boli poskytnuté všetky informácie a zároveň som bola/bol poučená/ý a som si vedomá/ý svojich práv podľa platných a účinných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov.

Som si vedomá/ý, že svoj súhlas s zasielaním newslettera ooo môžem kedykoľvek bezplatne odvolať nasledovnými spôsobmi:

  1. Zaslaním e-mailu obsahujúceho odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na e-mailovú adresu eva@zdruzenie.ooo.
  2. Priamo v doručenom newsletteri klinutím na “Odhlásenie sa z newslettra”.

Pokiaľ na spracúvanie vašich osobných údajov neexistuje právny základ, začneme ihneď s procesom vymazania (zabudnutia) vašich osobných údajov, doba spracovania tejto požiadavky je tak rýchla, ako to dovoľujú technické podmienky.

Zaručujeme Vám všetky práva vyplývajúce z platnej legislatívy.