\Spíker

Daniel Grúň (SK)

Daniel Grúň je historik umenia, kurátor a básnik. Podieľal sa na realizácii medzinárodnej retrospektívy Júliusa Kollera One Man Anti Show vo viedenskom mumok-u. Venuje sa umeniu po roku 1945 v strednej a východnej Európe, archívom umelcov a súčasnému umeniu. Prednáša na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, vedie výskum na Ústave dejín umenia SAV a riadi občianske združenie The Július Koller Society. Predmetom jeho príspevku na JAMA – 74. ročník Milana Adamčiaka bude práve dokončená kniha AMA. Ľubomír Ďurček, Květoslava Fulierová, Július Koller a amatérski výtvarníci. Hovoriť bude aj o spoločných akciách s Kollerom a ďalšími účastníkmi.