\Interpret

Fero Király (SK)

Fero Király je autor, interpret a pedagóg. Zaoberá sa umeleckými projektmi s presahom do performance, soundartu, inštaláciami, interpretáciam súčasnej hudby, ale aj vzdelávaním v oblasti hudby, hudobnej kompozície a soundartu. Využíva pri tom nové hraničné experimentálne polohy, vytvára si vlastné digitálne nástroje a rád spolupracuje na projektoch s inými umelcami s viacdisciplinárnym zameraním. Venoval sa mapovaniu ranných diel minimal music Philipa Glassa, z ktorých väčšinu na Slovensku premiéroval – od klubov po dve najväčšia katedrály. Je členom Cluster ensemble. V poslednom období sa venuje mikrotonalite a livecodingu s digitálnym médiom. Svojimi zvukovými inštaláciami z ostatného obdobia (Chronika a Vodná hudba III), sa venuje témam jazyḱa, času a novej citlivosti. Na JAMA uvedie v spolupráci s nemeckým hudobníkom Hauke Harderom slovenskú premiéru zvukovej performance Alvina Luciera I Am Sitting In A Room. Vystúpi aj ako spíker počas Sympózia.